BG EN DE

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „ВИНОРАМА“ ЕООД по повод предоставяните от Midalidare Hotel & SPA услуги и гостите на хотела.

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в „Midalidare Hotel & SPA“ може да направите по един от следните
начини:

  • чрез e-mail: hotel@midalidare.bg
  • на телефон + 359 886 65 57 21;
  • на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да
потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума.

1.4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от заетите помещения в дните , които не са обявени като пакетни и празнини дни. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия e-mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулиране.

1.5. При пакетни и празнични предложение по преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на 100 (сто ) % от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия e-mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулиране.

1.6. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e – mail.

1.7. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

1.8. Когато клиент направи резервация в Midalidare Hotel & SPA, встъпва в договорни отношения с „ВИНОРАМА“ ЕООД и приема настоящите общи условия.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да напрвите по един от следните начини:

2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) 3 (три) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 3 (три) дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в размер на сумата по първата нощувка на всяко едно от заетите помещения, платена като депозит.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по-кратък от 10 (десет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6. „Midalidare Hotel & SPA“ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

  • Предлага на Гостите на хотела настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
  • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

  • Настаняване: след 14:00 ч.
  • Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се дължи неустойка, както следва:

1. при просрочие до 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 50 (петдесет)% от стойността на нощувката.

2. при просрочие след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката.
Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.2 Децата ненавършили 5 години се настаняват безплатно.

3.3. Домашни любимци не се настаняват.

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване в „Midalidare Hotel & SPA“ са посочени в табличен вид на сайта http://hotel.midalidare.bg/.

5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1 В брой в хотела само в българска валута.

5.2 С дебитна или кредитна карта в хотела

5.3 За гарантиращи депозити по резервации - Банков превод по следната банкова сметка: ВИНОРАМА ЕООД Райфайзен Банк АД, Банкова Сметка № RZBBBGSF BG24RZBB91551001763842

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Midalidare Hotel & SPA поема задължението да предостави на Гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. Midalidare Hotel & SPA се задължава да не променя цената на заплатените от Гостите на хотела услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

6.3. Midalidare Hotel & SPA не носи отговорност за вреди нанесени на гостите на хотела, причинени от действия на трети лица.

6.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени на място в хотела. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 7 (седем) дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

6.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на Гостите на хотела, не се възстановяват.

6.6. Всички цени, обявени в сайта на хотела - : http://hotel.midalidare.bg/ , както и в e-mail съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.7. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.

6.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

6.9. Midalidare Hotel & SPA е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова вслучай на несъответствие с тях, Хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100 лв.

6.10. Гостите на хотела поемат отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставане на фактура от страна на Изпълнителя.

6.11. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.

6.12. Хотелът запазва правото си за рекламации, които могат да бъдат предявени в срок до 3 дни след напускане на хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7. За всички спорове и правни въпроси, неуредени от настоящите Общи условия се прилагат съответните разпоредби от законодателството на Република България. Възникналите спорове се решават чрез преговори между страните. При невъзможност спорът да бъде разрешен по доброволен начин, то същият се отнася за решаване пред съответния компетентен съд на територията на Окръжен съд Стара Загора.

Общи условия за продажба и резервация на ваучери

1.Определения

1.1. Уеб сайт Midalidare:
Midalidare Hotel & SPA продава ваучери-подаръци на място в Midalidare Hotel & SPA, потелефона- 0886 65 57 21 или на e-mail: hotel@midalidare.bg

1.2. Ние, Midalidare Hotel & SPA:
Мидалидаре Хотел енд Спа с. Могилово, общ. Чирпан.

1.3. Вие, Клиент, Потребител:
Означава лице, ползващо услугите и предложенията на Midalidare Hotel & SPA.

1.4. Ваучер-подарък, ваучер, услуга:
Мидалидаре Хотел енд Спа продава услуги и хотелски продукт посредством ваучери, като всички продукти и услуги се реализират в хотела. Закупената туристическа услуга не може да се препродава на трети лица съгласно чл. 87А от ППЗДДС.

2. Цени

Всички цени на продуктите на сайта са в български лева и в евро, в зависимост от избора на потребителя, за един брой, с ДДС и не включват цена за доставка. Цените са показани при продуктовите описания в уеб сайт Midalidare, но не са изписани на самия ваучер-подарък от естетически съображения и от съображения на добрия етикет.

3. Валидност

Закупените ваучери са със срок на валидност в рамките до три месеца от датата на закупуване, като периода ще бъде указан в самия ваучер. В двуседмичен срок от закупуване на ваучера  клиентът следва да резервира конкретната услуга, която е предмет на ваучера. Услугите упоменати във ваучера подлежат на потвърждение от страна на хотела на посочените телефони и на e-mail: hotel@midalidare.bg на Midalidare Hotel & SPA. При невъзможност от страна на Midalidare Hotel & SPA да потвърди резервация за желаните от Вас дати, предлага други алтернативни дати за срока на ваучера или удължава срока за резервация с още един месец или възстановява заплатената от Вас сума на 100 %. Ако в удължения срок за резервация е налице повторна невъзможност от страна на Midalidare Hotel & SPA да потвърди резервация за желаните от Вас дати, възстановява заплатената от Вас сума на 100 %.

В случай, че клиентът желае удължаване срока на ваучера с още един месец, то той дължи доплащане на 30 % от стойността на ваучера.

Ако срокът на валидност, посочен във ваучера бъде просрочен, ваучерът се счита за невалиден. Ако по обективни причини не можете да използвате Вашия ваучер в нормалния обявен срок, моля свържете се с нас в двуседмичния срок за резервации, за да намерим най-подходящото за Вас решение.

4. Анулиране на резервация

При анулиране на резервацията или промяна на дата от страна на клиента в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулира.

5. Фактуриране

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, моля попълнете и изпратете Вашите данни на e-mail: hotel@midalidare.bg. Ако желаете може да пишете за предпочитани часове за доставка, за специфични особености за достъп до Вашия адрес и т.н. Ще сме Ви благодарни, ако информацията е изписана ясно и точно.

6. Плащане

Всеки потребител може да заплати цената на съответната оферта, като избере някой от съответните начини, посочени в сайта:

  • Плащане с банкова карта;
  • Банков превод по следната банкова сметка в Райфайзен банк АД, а именно:

IBAN: BG24RZBB91551001763842

Валута BGN

  • Плащане на място в Midalidare Hotel& SPA

7. Доставка

Ваучерът (ваучерите) към дадена поръчка ще Ви бъдат доставени на упоменатия от Вас адрес за доставка с куриер.

Моля, ако е необходимо, отбележете предпочитани часове за доставка, специфични особености за достъп до Вашия адрес и т.н. на e-mail:hotel@midalidare.bg на Midalidare Hotel & SPA.

Ако по Ваша вина куриерът не може да се свърже с Вас за осъществяване на доставка и се наложи да Ви потърси повторно, Вие заплащате още веднъж пълната цена на доставката. Ако сте избрали опцията да разпечатате сам ваучер (а/ите), след получаване на плащането, опцията за отпечатване във Вашия профил ще бъде активирана.

8. Връщане на закупена услуга

Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите, Вие можете да върнете закупени ваучери към дадена поръчка в четиринадесет дневен срок от датата на доставката. Разходи по доставка, както и такси по парични транзакции ще бъдат за Ваша сметка. Ние се задължаваме да възстановим сумата на Вашата покупка в рамките на 30 дни по предварително обявена от Вас сметка.

9. Защита на лични данни

Съгласно Закона за защита на личните данни, ние гарантираме, че обработваме Вашите лични данни добросъвестно и не ги предоставя на трети лица.

Личните данни, които предоставяте в сайта - имейл адрес, телефон, име и адрес за доставка, са необходими за обработката на Вашите поръчки.

Предоставянето на имейл адрес е задължително, за да можем автоматично да Ви информираме за статуса на поръчката.

Предоставянето на Ваша банкова сметка е задължително, за да можем при необходимост да Ви върнем платената от Вас сума.

Кореспонденцията между страните във връзка с резервацията на услугата и потвърждаването й се осъществява по имейл, с цел удостоверяването им.