Анулиране на резервация
BG
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ /Валидни от 01.01.2022/

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „МИВАВИС“ ЕООД по повод предоставяните от Midalidare Hotel & SPA услуги и клиентите на хотела.

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в „Midalidare Hotel & SPA“ може да направите по един от следните начини:

 • През официалния сайт www.hotel.midalidare.bg, чрез интегрирания модул за резервации; 
 • През сайта на booking.com;
 • На място в хотела.

1.2. При заявена и заплатена резервация чрез модул резервации, ще получите потвърдителен e-mail на посочения от Вас адрес, с описание на тип и брой на резервирани стаи, дата и час на настаняване и напускане на хотела, брой на възрастни и деца, както и друга информация, посочена в заявката за резервация.

1.3. Със заявената и потвърдена резервация в Midalidare Hotel & SPA, клиентът встъпва в договорни отношения с „МИВАВИС“ ЕООД и приема настоящите общи условия.

1.4. Всички резервации и настанявания в Midalidare Hotel & SPA се извършват съобразно условията на заявената и потвърдена заявка за резервация, които условия са част от сключения между страните договор.

 1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена резервация, можете да напрвите по един от следните начини:

 • През официалния сайт www.hotel.midalidare.bg, чрез интегрирания модул за резервации; 

на телефон + 359 886 65 57 21.

2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок до 3 (три) дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка. Във Вашето потвърдително писмо ще получите информация за точна дата и час за безплатно анулиране.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 3 (три) дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, Вие губите платената сума.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по празнични и пакетни предложения в срок до 10 (десет) дни преди датата на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация ще бъде възстановена, а резервацията ще се счита за анулирана. При анулиране в по-кратък срок или в случай на неявяване в деня на настаняването, Вие губите платената сума.

2.5. За провеждане на сватбени тържества и конференции се изготвят идвидуални договори.

2.6. В случай, че плащането е направено с банкова карта и типа на  резервацията е с възвращаема сума, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 10 работни дни. – Всички разходи по трансферите ще бъдат удържани от платената сума.

2.7. В случай че при направената резервация сте заявили отказ от право на анулиране /невъзвращаема сума/, не може да извършвате анулиране на резервацията. Поради това, цената на резервация без право на анулиране е по-ниска.

 1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Настаняването се извършва съобразно посочените условия и часове в заявената и потвърдена заявка за резервация.

Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане

3.2. Освобождаването на стаите става до 12:00 ч. , ако не е договорен друг час между страните.

При по-късно освобождаване на стаята се дължи неустойка, както следва:

 1. при просрочие се дължи неустойка от 50% от стойността на нощувката.
 2. при просрочие след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката. 

3.3. Децата ненавършили 5 години се настаняват безплатно.

3.4. Домашни любимци не се настаняват.

3.5. Пушенето във всички вътрешни части на Midalidare Hotel & SPA е забранено. При нарушаване на забраната в ресторант „Винтидж“, ресторант „Open Air”, помещенията в Midalidare Hotel & SPA,  Midalidare Gastro Pub, Къща за гости на територията на хотела, гостът заплаща неустойка в размер на 500.00 лв. При нарушаване на забраната в ресторант Midalidare Gastro Pub и Къща „Естейт“, то неустойката е в размер 1000.00 лв.

3.6. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиентите. Предоставените от клиента данни са защитени, съгласно ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679, и се обработват само във връзка с целта на настоящия договор.

 1. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1. Цените за настаняване в „Midalidare Hotel & SPA“ са посочени в сайта http://hotel.midalidare.bg/.

4.2. Цените в сайта на хотела - http://hotel.midalidare.bg/, както и в e-mail кореспонденцията са в български лева, с включен ДДС и туристически данък.


 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой, когато се заявява резервация на място в хотела.

5.2. С дебитна или кредитна карта.

5.3 С банкова карта през ВПОС.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

6.1. Midalidare Hotel & SPA се задължава да предостави на гостите на хотела заявените и заплатените от тях услуги в пълен размер.

6.2. Midalidare Hotel & SPA се задължава при потвърдени и заплатени резервации да не променя цената на заплатените услуги.

6.3. Разходите за допълнителни услуги могат да се включат в цената на резервацията или да се заплатят допълнително.

6.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела не се възстановяват.

6.5. Midalidare Hotel & SPA предоставя на гостите си дневен сервиз в часовете от 10:00 ч - 14:00ч., както и от 16:30-17:00 ч. Същият има пожелателен характер, т.е ако гостът не желае ползване на услугата, може да постави на вратата информационна табела „Не безпокойте“.

6.6. Гостите на хотела са длъжни да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела и да поддържат и опазват обществения ред. Гостите на хотела носят отговорност за всички щети, причинени в резултат на повредено и/или липсващо имущество върху обзавеждането или оборудването в ползватите от тях помещения, собственост на  хотелската база, причинени по време на престоя им. Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица по пазарни цени, след предоставане на фактура.

6.7. При загубени/забравени вещи установено от гостите, същите следва да се свържат по мейл с  Midalidare Hotel & SPA в кратък срок и да уведомят служителите за загубата, с описание на всяка една от вещите: вид, марка, размер, цвят и други индивидуализиращи я белези, както и описание на всякакви относими факти и обстоятелства. Служителите на хотела ще окажат съдействие на гостите при наличие на забравени вещи в хотел Мидалидаре & Спа.

 6.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

6.9. Хотелът не носи отговорност за вреди нанесени на гостите, причинени от действия на трети лица.

6.10. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 г. оставени без надзор.

6.11. Паркингите до хотел Мидалидаре & Спа не са охраняеми с физическа охрана и хотелът не носи отговорност за щети причинени на МПС-та. Гостите са информирани за осъществяване от хотел Мидалидаре & Спа на видеонаблюдение на паркингите до хотелската му част, с цел осигуряване безопасността и сигурността на гостите на хотела в рамките на 24 часа.

 1. РЕКЛАМАЦИИ
 2. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, следва да бъдат предявени на място в хотела с подробно писмено описание на несъответствието между договорено и предоставените услуги и при наличие да се представи доказателство. Рекламираните услуги се заплащат преди напускане на хотела и ресторанта. Управителят на хотел Мидалидаре & Спа назначава проверка по постъпилата претенция и в седемдневен срок дава отговор на госта/по мейл/ дали приема претенцията и/или в каква част, считано от получаването й. В случай на уважаване на цялата или на част от претенцията, на госта се превежда недължимата сума, определена от управителя по банковата сметка на госта.

Общи условия за продажба и резервация на ваучери

1.Определения

1.1. Уеб сайт Midalidare:
Midalidare Hotel & SPA продава ваучери-подаръци на място в Midalidare Hotel & SPA, потелефона- 0886 65 57 21 или на e-mail: [email protected]

1.2. Ние, Midalidare Hotel & SPA:
Мидалидаре Хотел енд Спа с. Могилово, общ. Чирпан.

1.3. Вие, Клиент, Потребител:
Означава лице, ползващо услугите и предложенията на Midalidare Hotel & SPA.

1.4. Ваучер-подарък, ваучер, услуга:
Мидалидаре Хотел енд Спа продава услуги и хотелски продукт посредством ваучери, като всички продукти и услуги се реализират в хотела. Закупената туристическа услуга не може да се препродава на трети лица съгласно чл. 87А от ППЗДДС.

 1. Цени

Всички цени на продуктите на сайта са в български лева и в евро, в зависимост от избора на потребителя, за един брой, с ДДС и не включват цена за доставка. Цените са показани при продуктовите описания в уеб сайт Midalidare, но не са изписани на самия ваучер-подарък от естетически съображения и от съображения на добрия етикет.

 1. Валидност

Закупените ваучери са със срок на валидност в рамките до три месеца от датата на закупуване, като периода ще бъде указан в самия ваучер. В двуседмичен срок от закупуване на ваучера  клиентът следва да резервира конкретната услуга, която е предмет на ваучера. Услугите упоменати във ваучера подлежат на потвърждение от страна на хотела на посочените телефони и на e-mail: [email protected] на Midalidare Hotel & SPA. При невъзможност от страна на Midalidare Hotel & SPA да потвърди резервация за желаните от Вас дати, предлага други алтернативни дати за срока на ваучера или удължава срока за резервация с още един месец или възстановява заплатената от Вас сума на 100 %. Ако в удължения срок за резервация е налице повторна невъзможност от страна на Midalidare Hotel & SPA да потвърди резервация за желаните от Вас дати, възстановява заплатената от Вас сума на 100 %, в срок от 14 работни дни. 

В случай, че клиентът желае удължаване срока на ваучера с още един месец, то той дължи доплащане на 30 % от стойността на ваучера.

Ако срокът на валидност, посочен във ваучера бъде просрочен, ваучерът се счита за невалиден. Ако по обективни причини не можете да използвате Вашия ваучер в нормалния обявен срок, моля свържете се с нас в двуседмичния срок за резервации, за да намерим най-подходящото за Вас решение.

 1. Плащане

Всеки потребител може да заплати цената на съответната оферта, като избере някой от съответните начини, посочени в сайта:

 • Плащане с банкова карта;
 • Банков превод по следната банкова сметка в Райфайзен банк АД, а именно:

IBAN: BG24RZBB91551001763842

Валута BGN

 • Плащане на място в Midalidare Hotel& SPA
 1. Доставка

Ваучерът (ваучерите) към дадена поръчка ще Ви бъдат доставени на упоменатия от Вас адрес за доставка с куриер за Ваша сметка.

Моля, ако е необходимо, отбележете предпочитани часове за доставка, специфични особености за достъп до Вашия адрес и т.н. на e-mail:[email protected]на Midalidare Hotel & SPA.

Ако по Ваша вина куриерът не може да се свърже с Вас за осъществяване на доставка и се наложи да Ви потърси повторно, Вие заплащате още веднъж пълната цена на доставката. Ако сте избрали опцията да разпечатате сам ваучер (а/ите), след получаване на плащането, опцията за отпечатване във Вашия профил ще бъде активирана.

 1. Връщане на закупена услуга

Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите, Вие можете да върнете закупени ваучери към дадена поръчка в четиринадесет дневен срок от датата на доставката. Разходи по доставка, както и такси по парични транзакции ще бъдат за Ваша сметка. Ние се задължаваме да възстановим сумата на Вашата покупка в рамките на 30 дни по предварително обявена от Вас сметка.

 1. Защита на лични данни

Съгласно Закона за защита на личните данни, ние гарантираме, че обработваме Вашите лични данни добросъвестно и не ги предоставя на трети лица.

Личните данни, които предоставяте в сайта - имейл адрес, телефон, име и адрес за доставка, са необходими за обработката на Вашите поръчки.

Предоставянето на имейл адрес е задължително, за да можем автоматично да Ви информираме за статуса на поръчката.

Предоставянето на Ваша банкова сметка е задължително, за да можем при необходимост да Ви върнем платената от Вас сума.

Кореспонденцията между страните във връзка с резервацията на услугата и потвърждаването й се осъществява по имейл, с цел удостоверяването им.