Анулиране на резервация

ОБЩИ УСЛОВИЯ /Валидни до 31.12.2018/

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между ВИНОРАМА ЕООД по повод предоставяните от Midalidare Hotel & SPA услуги и гостите на хотела.

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в „Midalidare Hotel & SPA“ може да направите по един от следните

начини:

 • чрез e-mail: [email protected];
 • на телефон + 359 886 65 57 21;
 • на място в хотела;
 • през сайта на www.booking.com

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да

потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума.

1.4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на стойността на първата нощувка  на всяко  едно от заетите помещения в дните , които не са обявени като пакетни и празнични дни. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от  2 (два) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулиране.

1.5.При пакетни  и празнични предложение по преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на 100 (сто ) % от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулиране.

1.6. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e – mail.

1.7. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

1.8. Когато клиент направи резервация в Midalidare Hotel & SPA, встъпва в договорни отношения с ВИНОРАМА ЕООД и приема настоящите общи условия.

 1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да напрaвите по един от следните начини:

2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) 3 (три) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 3 (три) дни преди датата на настаняване или  в случай на неявяване в деня на настаняването,   дължите неустойка в размер на сумата по първата нощувка на всяко едно от заетите помещения, платена като  депозит.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по –  кратък от 10 (десет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6. „Midalidare Hotel & SPA запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

 • Предлага на Гостите на хотела настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
 • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.
 1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

 • Настаняване: след 14:00 ч.
 • Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се дължи неустойка, както следва:

 1. при просрочие до 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 50 (петдесет)% от стойността на нощувката.
 2. при просрочие след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката.

Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.2 Децата ненавършили 5 години се настаняват безплатно.

3.3. Домашни любимци не се настаняват.

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи,

удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

 1. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 4.1 Цените за настаняване в „Midalidare Hotel & SPA са посочени в табличен вид на сайта http://hotel.midalidare.bg/.

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 5.1 В брой в хотела само в българска валута.

 5.2 С дебитна или кредитна карта в хотела

 5.3 За гарантиращи депозити по резервации - Банков превод по следната банкова сметка:  ВИНОРАМА ЕООД  Райфайзен Банк АД, Банкова Сметка № RZBBBGSF-BG24RZBB91551001763842

 1. 6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Midalidare Hotel & SPA поема задължението да предостави на Гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. Midalidare Hotel & SPA се задължава да не променя цената на заплатените от Гостите на хотела услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

6.3. Midalidare Hotel & SPA не носи отговорност за вреди нанесени на гостите на хотела, причинени от действия на трети лица.

6.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени на място в хотела. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 7 (седем) дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

6.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на Гостите на хотела, не се възстановяват.

6.6. Всички цени, обявени в сайта на хотела - : http://hotel.midalidare.bg/ , както и в e-mail съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.7. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.

6.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

6.9. Midalidare Hotel & SPA е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, Хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

6.10. Гостите на хотела поемат отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставяне на фактура от страна на Изпълнителя.

6.11. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.

6.12. Хотелът запазва правото си за рекламации, които могат да бъдат предявени в срок до 3 дни след напускане на хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 2. За всички спорове и правни въпроси, неуредени от настоящите Общи условия се прилагат съответните разпоредби от законодателството на Република България. Възникналите спорове се решават чрез преговори между страните. При невъзможност спорът да бъде разрешен по доброволен начин, то същият се отнася за решаване пред съответния компетентен съд на територията на Окръжен съд Стара Загора.